Με την πάταξη της γραφειοκρατίας η ανάπτυξη θα πάει στο 2,4 %

Η Γραφειοκρατία Τροχοπέδη στην Ανάπτυξη

Η Γραφειοκρατία στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει από ίδρυσης της. Έχουν υπάρξει σειρά δεσμεύσεων πολιτικών, τα τελευταία χρόνια μετά την μεταπολίτευση για την μείωση της, ωστόσο ακόμα είμαστε στην ώρα μηδέν. Οι λόγοι προφανείς, πάταξη της γραφειοκρατίας αυτομάτως σημαίνει μείωση του δημοσίου, άρα απώλεια ψηφοφόρων και πάταξη του πελατειακού κράτους διαπλοκής.
Αυτό δεν το θέλει το πολιτικό κατεστημένο της χώρας, συντηρεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στο δημόσιο για να παράγουν αναχρονικστικές, αντιαναπτυξιακές και τεχνολογικά απαξιωμένες υπηρεσίες, σκόπιμα και στοχευμένα όπως ανέφερα, για να διατηρεί αυτό το υδροκέφαλο γραφειοκρατικό τέρας προς εκμετάλλευση κομματικών ωφελειών και πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Όλοι μιλούν για ανάπτυξη και επιχειρηματική εξωστρέφεια, αλλά καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα κατ’ ουσίαν δεν έχει κάνει το αυτονόητον και απλό, την μείωση της γραφειοκρατίας.
Είναι δυνατόν σήμερα που ζούμε στην εποχή του internet και της ψηφιακής τεχνολογίας να μην μπορεί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής να στήσει μια μικρή έστω επιχείρηση μόνο σε μία μέρα. Ποιος επενδυτής δεν θα αποθαρρυνθεί όταν για να υποβάλλει το αίτημα του στις αρμόδιες αρχές για αδειοδότηση και λειτουργία θα χρειασθεί πάνω από έξι μήνες και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια, μπλέκοντας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και ίσως και να μην τα καταφέρει και ποτέ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα αναφέρω είναι η αδειοδότηση μιας μικρής επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαιτούνται μια σειρά δικαιολογητικών, εγγράφων, πολεοδομικών σχεδίων κλπ που μόνο να τα συλλέξεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες μπορεί να πάρει και μέχρι ένα μήνα, στην συνέχεια υποβολή μελετών, πολεοδομικές αδειοδοτήσεις, άδειες χρήσης γης, πιστοποιητικά πυρασφάλειας κλπ θα απαιτηθεί στην καλύτερη περίπτωση τρεις με τέσσερις μήνες.
Τι πιο απλό θα ήταν η υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησης με όλα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου ,συνοδευόμενη από μια τεχνική έκθεση ενός μηχανικού για τον έλεγχο της νομιμότητας χρήσης γης, των σχεδίων, των περιβαλλοντικών όρων, των απαιτήσεων πυροπροστασίας, των απαιτήσεων ηλεκτρομηχανολικών συστημάτων, κλπ που θα έφερε αποκλειστικά και μόνο την ευθύνη ο μηχανικός για την εφαρμογή όλων αυτών, με βάση την σχετική κείμενη νομοθεσία και εν συνεχεία να προέβαινε στην ηλεκτρονική υπαγωγή τους με την ταυτόχρονη έκδοση της άδειας, κατι αντίστοιχο που γίνεται σήμερα με τα ενεργειακά πιστοποιητικά.
Όσον αφορά τα περιβόητα ΕΣΠΑ, εκεί είναι όλο το μεγαλείο της γραφειοκρατίας. Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η πολυπλοκότητα του συστήματος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρμογή του έχει οδηγήσει, από την έναρξή του το 2007 μέχρι σήμερα, σε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων του και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, όπως η σημερινή, όπου η εισροή κοινοτικών διαρθρωτικών πόρων αποτελεί το βασικό ίσως «μέσο» για την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, καθίσταται επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών από την Πολιτεία για την απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2015-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα αποτελέσματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Ειδικά για τους Δήμους, η συνθήκη αυτή φαντάζει απολύτως αναγκαία, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του: α) τη διοικητική γραφειοκρατία και τις δυσλειτουργίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και β) το ότι το ΣΕΣ πρόκειται να αποτελέσει τη βασική χρηματοδοτική πηγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έργα και επενδύσεις την επταετία 2014-2020, με δεδομένες τις ελάχιστες κρατικές/δημόσιες επιχορηγήσεις που δίνονται πλέον προς τους Δήμους για επενδυτικές δραστηριότητες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατικής «ασφυξίας» που βίωσε πολύ έντονα η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο (2011-2014) ήταν η διοικητική διαδικασία που κάθε Δήμος ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει προκειμένου να εντάξει και να υλοποιήσει έργα και δράσεις μέσω του ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε κατ’ ελάχιστον, 34 διοικητικά στάδια/βήματα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), γεγονός που στην καλύτερη των περιπτώσεων συνεπάγεται ένα διοικητικό χρόνο 12-18 μηνών την ίδια στιγμή που ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης ενός έργου μπορεί να μην υπερβαίνει τους 6 μήνες. Και όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ώριμες μελέτες, ότι δεν απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις / αδειοδοτήσεις για τις οποίες μπορεί να χρειαστούν μήνες για να ληφθούν (όπως π.χ. από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο – ΚΑΣ) και ότι δεν θα υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές με τις απαλλοτριώσεις ενός έργου ή ενστάσεις όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία αυτού.
Η παραπάνω διαδικασία, όπως ήταν φυσικό, δημιούργησε πολλά προβλήματα – ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους της χώρας οι οποίοι δεν διαθέτουν ούτε το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό αλλά ούτε και την αναγκαία διαχειριστική επάρκεια για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των χρηματοδοτούμενων, μέσω ΕΣΠΑ, έργων.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση για ανάπτυξη μέσα από την πάταξη της γραφειοκρατίας.
* Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου ανάπτυξης της προηγούμενης διακυβέρνησης το κόστος της γραφειοκρατίας και των διοικητικών εμποδίων ανέρχεται στα 6,8% του ΑΕΠ- το υψηλότερο στην Ευρώπη όταν ο κοινοτικός μέσος όρος υπολογίζεται σε 3,5%- και σε αριθμούς φτάνει τα 14 δις ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι αναγκάζονται ετησίως να ξοδεύουν γύρω στα 2 δις ευρώ για την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, των οποίων η εξάλειψη κατά 25% ως το 2025 προορίζεται να συντελέσει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%
Facebook Comments

Τουρκία και ισλαμική τρομοκρατία.

Νίνα Παυλίδου:

Τομεάρχης Ενέργειας και Υποδομών  “Ελλήνων Πολιτεία
Η πρόσφατη δήλωση του Ερντογάν “Αν η Ευρώπη συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, κανένας Ευρωπαίος, σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν θα μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια στο δρόμο. Εμείς, ως Τουρκία, καλούμε την Ευρώπη να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία” υπονοεί έξαρση της ισλαμικής τρομοκρατίας, κάτι που μπορεί να το κάνει η Άγκυρα που ελέγχει φανατικά ισλαμικά πλήθη. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει να έχει σοβαρούς λόγους που έβαλε στη λίστα των χωρών ύποπτων για ισλαμική τρομοκρατία την Τουρκία.
Συγκεκριμένα, προχθές, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο όσοι έρχονται από την Τουρκία και άλλες επτά μουσουλμανικές χώρες, δεν θα μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές υπό τον φόβο ότι μέσα σε αυτές θα υπάρχει κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.
Έμμεσα το πλήγμα για την Τουρκία είναι πολύ μεγάλο καθώς -επί της ουσίας- αποτρέπουν στους πολυάριθμους Αμερικανούς τουρίστες να ταξιδέψουν στη γείτονα χώρα (ουδείς τουρίστας πλέον δεν ταξιδεύει πουθενά χωρίς τα απαραίτητα gadgets), αλλά ακόμα σημαντικότερο: Γεωπολιτικά οι ΗΠΑ κατατάσσουν την Τουρκία σε επίπεδο “rogue state” που παράγει και εξάγει ισλαμική τρομοκρατία.
Σίγουρα αυτό, από τη μία, καθιστά μια περαιτέρω υποβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και, από την άλλη μεριά, μία νέα ευκαιρία αναβάθμισης των γεωστρατηγικών και εμπορικών σχέσεων της χώρας μας με τον δυτικό κόσμο.
Οι γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή μας πλέον φαίνονται να είναι σε πολύ εύθραυστο και οριακό σημείο, με δεδομένο την αναβάθμιση των ρωσοτουρκικών σχέσεων χωρίς, βέβαια, από την άλλη να γνωρίζουμε το πώς θα διαμορφωθούν οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις μετά και την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ.
Η συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακοπή της μεγαλύτερης ροής λαθρομεταναστών και προσφυγών μάλλον ναυαγεί, αφού η προτεραιότητα του Ερντογάν δεν είναι πλέον η στροφή προς την Ε.Ε., αλλά η αλλαγή του πολιτεύματος, σε μία κατ’ ουσίαν μοναρχία, τύπου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο νέος Σουλτάνος ξέρει ότι εάν συνεχίσει αυτό το παραλήρημα της ισλαμικής και εθνικιστικής τακτικής του για να αυξήσει τη δεξαμενή των ψηφοφόρων του στο επικείμενο δημοψήφισμα, σε συνδυασμό και με τη συνεχιζόμενη παραβίαση των διεθνών Συνθηκών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και αποδεκτό για οποιαδήποτε συνέχιση της προενταξιακής της διαδικασίας στην Ε.Ε., ήδη το έχει εμπεδώσει καλά, το τρένο αυτό πλέον έχει χαθεί οριστικά, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.
Από πλευράς πολιτικής ανάλυσης, φαίνεται ότι ο νυν ΥΠΕΞ κινείται σε διαφορετικά μήκη κύματος σε σχέση με πολλά στελέχη της κυβέρνησης, που το θέμα της λαθρομεταναστευτικής-προσφυγικής έκρηξης το οποίο εγκυμονεί ανά πάσα στιγμή να πάρει σοβαρές εθνικές διαστάσεις, δεν δείχνουν να το αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα, τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο, κρίνοντας από διάφορες άστοχες δηλώσεις, κυρίως, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Η πολιτική που η χώρα ακολούθησε μέχρι σήμερα στο προσφυγικό-λαθρομεταναστευτικό, είναι αδιέξοδη και ελλειμματική. Και αυτό γιατί, σήμερα, η Ελλάδα έχει καταφέρει το απίθανο να εξαρτάται από τις βουλήσεις της Τουρκίας ώστε να ξεπεράσει την προσφυγική κρίση, όταν η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας επιθυμεί κι εργάζεται για μια αποσταθεροποιημένη και αδύναμη Ελλάδα. Τα ζητήματα που αφορούν τη γενικότερη κατεύθυνση της χώρας εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης, χτυπούν κι αυτά σε αδιέξοδα.
Σε όλες αυτές τις επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, δεν μπορούν να μείνουν έξω από το κάδρο και οι ισχυροί της Ε.Ε., οι λανθασμένες ή οι ανεπαρκείς πολιτικές αντιμετώπισης του προσφυγικού, οι διαφορετικές προτεραιότητες, οι κακές εκτιμήσεις και για άλλους εσκεμμένες παραλείψεις, έχουν οδηγήσει σε αυτό που βιώνει σήμερα ο Ευρωπαίος πολίτης, δηλαδή την ισλαμική τρομοκρατία.
Μέχρι χθες, η Τουρκία φαινόταν στα μάτια της Ε.Ε. μια μεγάλη αγορά, και δυστυχώς μόνο αυτό έβλεπε, αγνοώντας όλες τις αντιδημοκρατικές της λειτουργίες, αγνοώντας τα ήθη και τις αξίες που ή ίδια επιζητούσε, ίσως πλέον αυτά να ανήκουν στην σφαίρα των ιδεολόγων και θεωρητικών, κρίνοντας από το πώς κινείται θεσμικά ειδικά τα  τελευταία χρόνια απέναντι στα ασθενέστερα μέλη της.
Σε όλα τα πράγματα υπάρχει και ένα τίμημα, τον ισλαμοφασισμό τον ανέχθηκε και τώρα θα εισπράξει τα παράγωγά του.
Facebook Comments

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (τουρκια) Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΝΕΙ «ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ» ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ.
ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ….ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;; (ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΣΜΟΙΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ)

Facebook Comments